• ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

Напрямки діяльності

• розробляє програми, плани, форми та методи наукових релігієзнавчих досліджень;
• організовує за своїми планами збір необхідної інформації, узагальнює її, формує інформаційний банк;
• формує бібліотеку, фото, фонотеку та інші форми зібрання, що стосуються наукових розробок, а також архів поточних матеріалів та узагальнених наукових досліджень;
• організовує підготовку до видання наукових розробок, статей, монографій тощо;
• організовує, проводить та бере участь в наукових конференціях, семінарах, релігієзнавчих школах тощо;
• надає організаційну та науково-методичну допомогу організаціям, установам та органам державної влади з означених питань;
• вивчає та аналізує тенденції у релігійному житті Донеччини, України та за кордоном; розробляє поточні та довготермінові прогнози з питань державно-церковних відносин та релігійних процесів в Україні та за кордоном;
• проводить переговори з українськими та іноземними релігійними центрами, управліннями, громадами та релігійними діячами з питань, віднесених до його компетенції;
• організовує та бере участь в міжнародних духовних, наукових, культурних та ділових стосунках;
• на прохання відповідних органів, установ та організацій і за відповідною домовленістю проводить релігієзнавчу експертизу;
• взаємодіє з науково-дослідними установами і навчально-виховними закладами України та іноземних держав з метою обміну досвідом наукових релігієзнавчих досліджень;
• розробляє методичні матеріали і рекомендації з питань, що належать до його компетенції;
• бере участь у здійсненні заходів щодо формування і реалізації державної політики стосовно релігій і церкви;
• займається вихованням у різних формах широких верств населення в дусі толерантності;
• за необхідності бере участь у роботі по реалізації гарантованого громадянам права на свободу совісті та інших положень чинного законодавства України і міжнародних правових актів стосовно релігій, церкви і віруючих.

Наукові напрямки:
- Утвердження толерантності в українському суспільстві через крос-регіональні й багатовимірні моніторинги релігійних процесів;
- Іслам у сучасному українському суспільстві;
- Місіонерство і український духовний контекст: проблема інкультурації;
- Роль релігійного фактору у формуванні національної ідентичності;
- Нові релігійні течії в Україні;
- Тенденції у розвитку релігійного фактору в Донецькому регіоні тощо. 

Центр бере активну участь у духовно-виховних заходах і проектах:
• організація роботи Школи духовного лідерства для молоді й студентства;
• діяльність Донецької обласної громадської культурологічної організації «Центр Діскавері» (президент І.А.Козловський);
• робота обласного Центру японської культури «Аматерасу» (керівник С.В.Гераськов);
• робота школи йоги (керівник В.В.Бородіна);
• робота історичного клубу «Тортуга» (керівник В.К.Губарєв);
• робота арабського клубу (керівник С.В.Ісмагілов);
• робота дослідницької групи-гуртка з вивчення автентичного народного співу різних культур «Майстерня пісні» (керівник Г.О.Косенко) тощо.

В межах діяльності Центру працює лабораторія релігієзнавчих досліджень та міжконфесійних стосунків.