• ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Збірка матеріалів «Вайшнавська традиція крізь століття»

vayshnavy_01

Центром релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків видано збірку: Вайшнавська традиція крізь століття. Випуск 1 / Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012-2013 рр. – Донецьк: ЦРДМДС, 2014. – 502 с.

Збірник містить матеріали І (ХІ) та ІІІ Міжнародних молодіжних релігієзнавчих шкіл «Вайшнавська традиція крізь століття» (2012-2013 рр.) та Круглого столу «Традиційна ведична культура в сучасному світі», який відбувся у Дніпропетровську під час проведення ІІ школи у серпні 2013 року. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також всіх, хто зацікавлений у дослідженні феномену вайшнавізму в світі та Україні.

ЗМІСТ
Передмова
І (ХІ) Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Вайшнавська традиція крізь століття» (червень 2012 р.)
Лекції викладачів школи:
Булгов М. Идентичность и социализация вайшнава
Громов В. Ведическая Сиддханта и западная метафизика в аспектах их содержательного соответствия и различия.
Завгородній Ю. Павло Григорович Ріттер (1872–1939) як перший український індолог.
Капранов С. З історії рецепції «Бгаґавадґіти» на Заході, в Росії та Україні.
Капранов С. Історія вайшнавізму: вступ до вивчення.
Киричук В. Переселение ариев: история и веды.
Козловский И. Вайшнавизм в современной Украине: проблема инкультурации.
Смицкий Е. Феномен генезиса веры в Бенгальском вайшнавизме.
Тимощук А. Вайшнавизм и наука: тенденции взаимодействия.
Тимощук А. Лекция о динамике репрезентаций современного вайшнавизма.
Шабанова Ю. Актульные вопросы современного религиоведения.
Юрченко Л. Экологическая культура в контексте ведийского мировоззрения.
Роботи учасників школи
Абромчик Е. Музыка и пение в современном Гаудиявайшнавизме (МОСК).
Вакуленко Т. Эсхатология души в традиции Шри Чайтанья Сарасват Матх.
Доманская А. Гаудия вайшнавизм через призму культурной антропологии: что значит быть кришнаитом?
Корнєєва Т. Специфіка вираження індуїзму в образотворчому мистецтві.
Кузєв В. Вчення про посмертний шлях грішника в вайшнавській традиції: ретрибутивний та космологічний аспект
Нікіфоров К. Становлення духовної освіти в громадах Міжнародного товариства свідомості Крішни Донецької області.
Пецик С. Хоровод как неотъемлемая часть аутентичного общества сквозь призму вайшнавской философии.
Таркан И. Принципы диалога культур в философии гаудиявайшнавизма
Филькин К. Место агиографических источников в корпусе литературы гаудияайшнавизма.
Халіков Р. Причини обрання веданти вайшнавськими теологами.
Додаток.
Шри Ямуначапья. Собрание смыслов «Шримад-Бхагавадгиты». Шрила Веданта Дешика. «Комментарий, оберегающий от неправильного понимания «Гитартха-самграхи»». Перевод Останина В.

ІІІ Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Вайшнавська традиція крізь століття» (серпень 2013 р.)
Лекціії та роботи викладачів та учасників школи:
Базик Д. Компаративний аналіз концепції Бога у вайшнавській та слов'янській ведичних традиціях.
Вакуленко Т. Модификация бога Ямы в танатологических представлениях гаудия-вайшнавизма
Добродум О. Сакральный атлас вайшнавизма в рунете.
Завада Е. Ономастика индийского имени в современной литературе на примере романа Г. Д. Робертса «Шантарам»
Завгородній Ю. Рецепція гімну Ріґведи Х. 129: особливості перекладу й інтерпретації (Д. Овсянико-Куликовський, О.Козлов, Леся Українка, П. Ріттер, М. Калинович, В. Шаян, 1884–1930-ті рр.)
Любарская Е. Шанкара и Рамануджа: пути постижения Брахмана.
Матычак О. Бхакти-йога: практические аспекты.
Очкин Д. Двайта – веданта и ачинтья – бхеда – абхеда – таттва – вада (сравнительный анализ гносеологических и онтологических оснований).
Романов А. Переживания и проблема реальности в «Бхагавадгите»
Смицкий Е. Сущностные основания сакрализации пространства в теологии Гаудия вайшнавизма на примере Вриндавана
Терещенко В. Аналіз аюрведичного харчування у вайшнавській громаді
Терещенко К. Гармонія людського буття у вченні Шріли Прабгупади та Григорія Сковороди.
Додаток:
Карпицкий Н. Принципы организации научной статьи.
Доповіді учасників Круглого столу «Традиційна ведична культура в сучасному світі» (23 серпня 2013 р.)
Гольд О. Современные неоиндуистские течения в США.
Завгородний Ю. Індійська релігійно-філософська думка у статтях Павла Ріттера ("Енциклопедичний словник братів Гранат")
Карпицкий Н. Пути приобщения к ведическому знанию: научные, философские и религиозные пересечения
Козловский И. Тамильский и бенгальский вайшнавизм: «перекличка» идей.
Котляр Ю. Спас – ведическое боевое искусство казаковхарактерников
Секундант С. Карма-йога и джняна-йога в богослов ской традиции вайшнавизма
Тимощук А. Синтез науки и религии в учении Чайтаньи и Прабхупады в начале XXI в.
Тимощук Е. Социальная феноменология Бхагавад-Гиты.